ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

BC Boemerang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

• Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden door BC Boemerang verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Informatie t.b.v. teamsamenstellingen, planningen van trainingen en wedstrijden;

• Innen van periodieke contributies door de penningmeester;

• Contactinformatie voor je coach/trainer (ook voor calamiteiten);

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

• Plaatsen van foto’s op de BC Boemerang website.

• Aanvragen gemeentelijke subsidie

FOTOPROTOCOL

BC Boemerang hanteert een protocol voor het plaatsen van foto’s op de website van BC Boemerang en voor social media zoals Facebook en groeps-WhatsApp van teams. In dit protocol kunt u de regels lezen, waaraan BC Boemerang zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

GEBRUIK WEBSITE/SOCIAL MEDIA

• BC Boemerang beheert de website www.bc-boemerang.nl . De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de basketbalclub. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;

• Tijdens alle activiteiten door de club georganiseerd binnen de door de club gehuurde accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;

• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

• Er worden geen foto’s van individuele kinderen op de website van BC Boemerang geplaatst als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur zullen er minimaal twee à drie kinderen op een foto staan;

• Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in BC Boemerang gerelateerde training- of wedstrijdkleding; minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding;

• Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd op website of in openbare sociale media anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams;

• Als ouders/verzorgers problemen hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;

• Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die in het algemeen bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun zelf dan wel van hun kind(eren), dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee voor zover mogelijk rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook door de leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden altijd weer worden herroepen, mits dit schriftelijk gebeurt.

Wanneer een lid of ouder/verzorger bezwaar heeft tegen een specifiek gepubliceerde foto’s kan dit kenbaar worden gemaakt via een bestuurslid. Deze foto wordt dan verwijderd.  Omdat het voor de club niet mogelijk is om elk individu dat bezwaar heeft tegen de publicatie van zijn/haar portret/foto op de sociale media en website, verwachten wij dat leden en/of hun kinderen zelf bij een bewuste foto er voor zorgen dat zij niet op de foto worden vastgelegd.

DIT GELDT UITERAARD NIET VOOR ACTIEFOTO’S

• Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van WhatsApp groepen. Ook hierbij geldt: minimaal twee à drie leden op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden;

• Het plaatsen van aanstootgevende foto’s binnen bijvoorbeeld een appgroep wordt gezien als onacceptabel gedrag;

• Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen BC Boemerang website, de eigen BC Boemerang facebook pagina en andere eigen BC Boemerang social media.

MAKEN VAN FOTO’S EN VIDEO OPNAMES

• Tijdens alle activiteiten door de club georganiseerd binnen de eigen gehuurde accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.

• Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

• wedstrijden en (officiële) toernooien;          • clubdag;            • vlaaientoernooi;

• peanutdag;                                                 • trainingen;        • feest;

• jeugdkamp.

• Binnen BC Boemerang is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes. Met uitzondering de traditionele “onder de douche zetten van de coach/trainer bij een kampioenschap” en mits alle personen op de foto gekleed zijn.

BEWAKING PRIVACY GEBRUIK VAN OPNAMEN

• Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en alleen indien het uw eigen kind betreft gelden geen nadere bepalingen; de club aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid;

• Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

• Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen.

• Gedeelten van voornoemde opnamen kunnen echter ook gebruikt worden voor de website;

• In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur;

• Alle leden en ouders van jeugdleden dienen bij aanmelding voor het lidmaatschap van BC Boemerang een “Privacy Toestemmingsverklaring” te tekenen. Zij die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, op dit formulier kenbaar maken.

SANCTIES

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.

CONTACT

Contact:

Marcel Hanssen

mail: voorzitter@bc-boemerang .nl

Training-/wedstrijdaccommodatie:

Sporthal Overmunthe

Raadhuisstraat 64

6129 CE  Urmond

Tel. 046-433 23 06